Místní knihovna v Polepech

Knihovní řád

 
 Místní knihovny v Polepech
 
 
 
V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Polepech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 10/02, ze dne 28.11. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona è. 257/2001 S. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:
 
 
 
 
I. Základní ustanovení
 
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
 
 
 
 
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanùm bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
 
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby 
 
 
 
 
1   Knihovna poskytuje uživatelùm veřejné knihovnické a informační služby tak,  
     jak jsou vymezeny v pøíslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to 
     a)    výpùjční služby
     b)    meziknihovní služby
     c)    informační služby:
        ca)    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
        cb)    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
        cc)    přístup na internet, pokud je jím knihovna vybavena
2   Veškeré placené služby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené
     Ceníkem,  který je přílohou tohoto KŘ (manipulační poplatky,
     sankční poplatky apod.)
 
 
 
II. Uživatelé knihovnických a informaèních služeb
 
 
Èl. 3
Registrace uživatele
 
 
 
 
 
 
1   Uživatelem knihovny se mùže stát každá fyzická nebo právnická osoba
     vydáním prùkazu uživatele na základì vyplnìné pøihlášky ovìøené knihovníkem
     podle osobních dokladù  uživatele.
2   Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, pøíjmení,
     bydlištì a datum narození.  
3   Dìti do 15 let se stanou uživatelem na základì písemného souhlasu zákonného
     zástupce.
4  Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným
     nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních
     údajů je přílohou tohoto KŘ.
 
Èl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelù knihovny
 
 
 
 
 
1   Uživatelé jsou povinni øídit se KØ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
     stanoveným opatøením, která jsou potøebná pro udržení poøádku a ochranu
     majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a poøádek.
2   Jestliže uživatel nedodržuje tato opatøení, mùže být doèasnì nebo trvale zbaven 
     práva  používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovìdnosti za zpùsobenou
     škodu a povinnosti nahradit ji podle platných pøedpisù.
3   Pøipomínky, podnìty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemnì nebo
     ústnì knihovníkovi.    
 
 
 
Èl. 5
Pokyny pro využívání výpoèetní techniky
(pokud je jí knihovna vybavena) 
1   Uživatel je povinen používat v knihovnì pouze programové vybavení, které mu
     knihovna poskytuje.
2   Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat èásti operaèního systému knihovny
     a nainstalovaných aplikací a programù v knihovnì.
3    Uživatel nese plnou odpovìdnost za své pøípadné zásahy do konfigurace poèítaèe,
      které by jakýmkoliv zpùsobem mohly mít vliv na provoz poèítaèe, dále je uživatel
      plnì odpovìdný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostøedky
      výpoèetní techniky vèetnì škod zpùsobených jím zanesenými poèítaèovými viry.
 
 
 
4   Získané informace a data (v jakékoliv formì, na jakémkoliv médiu) slouží výhradnì
     k osobní potøebì uživatele a k jeho studijním úèelùm. Není povoleno je jakýmkoliv
     zpùsobem dále rozšiøovat, rozmnožovat, kopírovat, pùjèovat, sdílet, distribuovat
     (ani v poèítaèové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerèním úèelùm.
5   Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon è. 121/2000
     Sb. - autorský zákon).
 
 
 
III. Výpùjèní øád  
 
Èl. 6
 Zpøístupòované knihovní dokumenty 
1   Knihovna pùjèuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
     fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostøednictvím meziknihovních služeb
     nebo prostøednictvím výmìnných souborù.
2   Meziknihovní službu zprostøedkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,
     vyhlášky Ministerstva kultury è. 88/2002 Sb. a metodických pokynù NK ÈR.
 
  
Èl. 7
Rozhodnutí o pùjèování 
1  Mimo knihovnu si mùže uživatel pùjèit všechny dokumenty uvedené v èl. 6 odst. 1
    tohoto KØ s výjimkou dokumentù:
    a)   kterým by hrozilo nebezpeèí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
    b)   které jsou zapotøebí k bìžnému provozu knihovny,
    c)   jejichž pùjèování by bylo v rozporu s obecnými právními pøedpisy (porušení
          autorských práv, šíøení fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
    d)   které byly vypùjèeny z jiných knihoven prostøednictvím meziknihovní výpùjèní
          služby s podmínkou výpùjèky v pouze v prostorách knihovny.
 
Èl. 8
Postupy pøi pùjèování
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Pøed pøevzetím výpùjèky si má uživatel dokument prohlédnout, a pøípadnì
     ohlásit všechny závady.
2   Uživatel mùže požádat o rezervaci dokumentu.
 
 
Èl. 9
Výpùjèní lhùty 
1   Výpùjèní lhùta pro pùjèování mimo knihovnu je 1 mìsíc pro knihy, 1 týden pro
     periodika. Výpùjèní lhùta mùže být prodloužena, požádá-li o to uživatel pøed  
     jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
2   Knihovna je oprávnìna bez udání dùvodù stanovit kratší výpùjèní lhùtu, 
     pøípadnì žádat vrácení pùjèeného dokumentu pøed uplynutím výpùjèní lhùty.
 
Èl. 10
Vracení vypùjèeného dokumentu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Uživatel je povinen vrátit vypùjèený dokument v takovém stavu, v jakém si jej
     vypùjèil. Jinak nese odpovìdnost za všechny zjištìné závady a je povinen uhradit
     knihovnì náklady na opravu dokumentu, popøípadì uhradit škodu jako pøi ztrátì
     dokumentu.
2   Je zakázáno zpracovávat text vypùjèeného dokumentu graficky podtrháváním,
     zvýrazòováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným zpùsobem do vypùjèeného
     dokumentu zasahovat.
 
 
 
Èl. 11
Práva a povinnosti uživatelù pro pùjèování mimo knihovnu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Pro pùjèování knihovních fondù platí ustanovení obèanského zákoníku o pùjèování
     vìcí.
2   Uživatel nesmí vypùjèený dokument pùjèovat dalším osobám. Ruèí za nìj po
     celou dobu výpùjèky.
3   Uživatel ruèí za vypùjèený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpùjèce
     záznam. Pøi vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
4   Jestliže uživatel nevrátí pùjèený dokument ve stanovené lhùtì, úètuje knihovna
     uživateli poplatek z prodlení.
5   Jestliže uživatel ani po upomenutí pùjèený dokument nevrátí, bude se vrácení
     vymáhat právní cestou. Pøi vymáhání pùjèeného dokumentu právní cestou úètuje
     knihovna manipulaèní poplatek jako náhradu za náklady spojené s pøípravou tohoto
     vymáhání i náklady právního zastoupení.
6   Do vypoøádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech
     služeb.
 
 
 
 
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního øádu
 
Èl. 12
Ztráty a náhrady 
1   Uživatel je povinen bezodkladnì hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhùtì     
     stanovené knihovnou nahradit škodu.
2   O zpùsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Mùže požadovat náhradu 
      škody uvedením do pùvodního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož
      dokumentu ve stejném vydání a vazbì nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.
      Jestliže uvedení do pùvodního stavu není možné nebo úèelné, mùže knihovna
      požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanèní náhradu .
      Finanèní náhradu stanovuje knihovna.   
3   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovnì v souvislosti se ztrátou
     vznikly.
4   Do vyøešení zpùsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna
     právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
Èl. 13
Poplatky za pøestupky proti Knihovnímu øádu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Poplatek z prodlení:
     -   povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
         skonèení stanovené výpùjèní lhùty.
2   Vymáhání nevrácených výpùjèek:
     -  knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentù (ústní i písemnou formou).
        Po bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporuèený dopis     
        obecního úøadu), následuje vymáhání právní cestou .
3   Ztráta prùkazu uživatele:
     -  za vystavení duplikátu prùkazu uživatele úètuje knihovna manipulaèní
        poplatek.
Èl. 14
Náhrada všeobecných škod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Uživatel je povinen nahradit škodu zavinìnou pøímo nebo zanedbáním povinností
     (podle obèanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí
     v penìzích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a úèelné, hradí se
     škoda uvedením do pøedešlého stavu.”).
2   Za škody zpùsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle
     obecnì   platných pøedpisù.
 
V. Závìreèná ustanovení
 
 
 
 
 
 
1   Výjimky z KØ povoluje vedoucí knihovny.
2   Nedílnou souèástí KØ jsou pøílohy.
3   Ruší se Knihovní øád ze dne 1.1. 2000.
<

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Polepech
Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny v Polepech
            
    dne 3. 10. 2018